สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เครื่องดื่ม

เครื่องดื่ม

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

 • ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
 • ผู้นำเข้า

หน้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม

การจดทะเบียน
                ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีหน้าที่ยื่นคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต ภายใน 30 วัน ก่อนวันเริ่มผลิตสินค้า

ความรับผิดในการเสียภาษี

ความรับผิดในอันที่จะเสียภาษีเกิดในเวลาที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือ คลังสินค้าทัณฑ์บน

ความรับผิดในอันที่จะเสียภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เกิดขึ้นก่อนนำสินค้าออกจากโรงงานอุตสาหกรรม

กำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษี

กรณีเครื่องขายเครื่องดื่ม

 ยื่นแบบชำระภาษีก่อนความรับผิดเกิดขึ้นหรืออาจขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของ เดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกันได้

เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ยื่นแบบชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนได้

สถานทียื่นแบบและการชำระภาษี
กรณีเครื่องดื่มที่ใช้แสตมป์ หรือเครื่องหมายแสดงรายการภาษีจดทะเบียน

 • ยื่นชำระภาษีก่อนเกิดความรับผิดเพื่อนำแสตมป์ หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนไปผนึกเครื่องดื่มก่อนนำออกจากโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป

ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม

สถานที่ชำระภาษี

อำเภอทุกอำเภอ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร


 • การแจ้งราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม
                   ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ต้องแจ้งราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม ก่อนวันที่เริ่มจำหน่ายหรือก่อนวันที่เปลี่ยนแปลงราคาไม่น้อยกว่า 7 วัน
  การคำนวณภาษี / ฐานภาษี
                ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามอัตรามูลค่าร้อยละ 15

 • กรณีอัตราภาษีตามมูลค่า
                       ภาษีสรรพสามิต               = มูลค่า x อัตราภาษี
    หรือสูตรภาษีสรรพสามิต = (ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม + ภาษีสรรพสามิต +อัตราภาษีเพื่อมหาดไทย) xอัตราภาษี
                                                     = ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม x อัตราภาษี  
                                                    —————————————————
                                                                 1-(1.1 x อัตราภาษี)


 • ตัวอย่างการคำนวณภาษี
  กรณีสินค้าผลิตในประเทศ
                 บริษัท แสนดี จำกัด ผลิตเครื่องดื่มน้ำอัดลม เครื่องหมาย แสนดีจำนวน 10,000 ขวด ขนาดบรรจุภาชนะละ 500 ซี.ซี. ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม (รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อกระทรวงมหาดไทย) ขวดละ 8 บาท อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 20 และอัตราภาษีสรรพสามิตตามปริมาณชนิด บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาณไม่เกิน 440 ซี.ซี. ภาชนะละ 0.37 บาท เศษของ 440 ซี.ซี. ให้นับเป็น 440 ซี.ซี.

  วิธีการคำนวณภาษี
  1. ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ จำนวนเครื่องดื่ม 1 ขวด                = 500 หน่วย ซี.ซี.
                                            อัตราภาษี 440  ซี.ซี.      = 0.37 บาท(เศษของ 440 ซี.ซี. ให้นับเป็น 440ซี.ซี.)                                                              
                                       ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ    = ปริมาณ x อัตราภาษี
                                                                     = 10,000 x 2 x 0.37 บาท
  จะต้องชำระภาษีสรรพสามิต                                            7,400 บาท
  2. ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า
                                                   ภาษีสรรพสามิต   = มูลค่า x อัตราภาษี
                                                                     = (10,000 x 8 ) x 20/100
                                                                     = 16,000 บาท
  จะเห็นได้ว่าภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าที่คำนวณได้ สูงกว่า ภาษีตามปริมาณที่คำนวณได้
  จะต้องชำระภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า                                = 16,000 บาท
  พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 10 ของค่าภาษี  = 1,600 บาท
  รวมต้องชำระ                                                       = 17,600 บาท

  การยกเว้นภาษี
                 เครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตจะต้องไม่มีก๊าดคาร์บอนไดออกไซด์และให้เป็นไปตามบัญชีอัตราส่วนผสมของเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผักตามประกาศกรมสรรพสามิตเรื่องกำหนดส่วนผสมของเครื่องดื่มน้ำผลไม้ และน้ำผักที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 27 มีนาคม 2538

  การยกเว้นและการคืนภาษี
  1. สินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร
  2. สินค้าที่จำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับสิทธิตามข้อผูกพัน หรือตามกฎหมายระหว่าประเทศ
  3. ผู้เสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่เสียภาษีเกินกว่าที่ควรเสีย มีสิทธิขอคืนภาษีตาม ม.107

  หน้าที่ของผู้นำเข้า

  ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี
                     เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีศุลกากร (เว้นแต่ กรณีสินค้าเก็บอยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บน ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นในเวลานำสินค้าออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน)

  กำหนดเวลายื่นแบบชำระภาษี
                     ผู้นำเข้าต้องยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชำระภาษีในเวลาที่ออกใบขนสินค้าให้ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

  สถานที่ยื่นแบบรายการและชำระภาษี
                   ผู้นำเข้ายื่นแบบรายการและชำระภาษีที่กรมศุลกากร หรือด่านศุลกากร

  การคำนวณภาษี / ฐานภาษี
                   ผู้นำเข้ามีหน้าที่เสียภาษีตามมูลค่า ในอัตราภาษีตามบัญชีแนบท้าย โดยให้ถือมูลค่า คือ ราคา C.I.F. ของสินค้าบวกด้วยอากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และค่าธรรมเนียมอื่นตามที่จะได้กำหนด โดยพระราชกฤษฎีกา แต่ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้


 • ภาษีสรรพสามิต          = (C.I.F. + อากรขาเข้า + ภาษีค่าธรรมเนียมอื่นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) x อัตราภาษี
                             —————————————————————
                                                       1-(1.1 x อัตราภาษี)

 •  
 • ตัวอย่างการคำนวณภาษี
            บริษัท เอบี จำกัด นำเข้าเครื่องดื่มไซดี้ จำนวน 10,000 ขวด ขนาดบรรจุภาชนะละ 1,000 ซี.ซี. ราคา ซี.ไอ.เอฟ. 40,000 บาท (คือ ราคาสินค้า + ค่าขนส่ง + ค่าประกันภัย) อากรขาเข้า 8,000 บาท อากรพิเศษ 800 บาท อัตราภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่าร้อยละ 20 และอัตราภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ 440 ซี.ซี.ภาชนะละ 0.37 เศษของ 440 ซี.ซี.ให้นับเป็น 440 ซี.ซี

  วิธีการคำนวณภาษี
  1. ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณจำนวนเครื่องดื่ม 1 ขวด     =  1,000 ซี.ซี
                                      อัตราภาษี 440 ซี.ซี. =2.27(เศษของ440ซี.ซีให้นับเป็น 440 ซี.ซี.)
                                                
                ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ               = ปริมาณ x อัตราภาษี
                                                         = 10,000 x 3 x 0.37 บาท
                                                         = 11,100 บาท
  2. ภาษีสรรพสามิตมูลค่า
  สูตร
          ภาษีสรรพสามิต       = (C.I.F. + อากรขาเข้า + ภาษีอื่นไม่รวม VAT) x อัตราภาษีสรรพสามิต
                                  ——————————————————
                                                  1-(1.1 x อัตราภาษีสรรพสามิต)

  แทนค่าในสูตร
            ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า        = (40,000 + 8,000 + 800) x 20/100
                                               —————————
                                                      1-(1.1 x 20/100)
                                            = 9,760
                                              ——
                                              0.780
  ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า                 = 12,512.82 บาท
  จะเห็นได้ว่าภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าที่คำนวณได้สูงกว่า ภาษีตามปริมาณที่คำนวณได้
  จะต้องชำระภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า     = 12,512.82 บาท
  ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 10 ของค่าภาษี = 1,251.28 บาท
  รวมต้องชำระภาษี                       = 13,764.10 บาท

  การยกเว้นและการคืนภาษี
  1. สินค้านำเข้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตให้ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร โดยถือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร
  2. สินค้าที่นำเข้าซึ่งได้เสียภาษีแล้ว และหากส่งกลับออกไป ให้คืนภาษีแก่ผู้นำเข้าตามหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขเดียวกับการคืนเงินอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

  เอกสารอ้างอิงจากเว็บของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร

  Link : http://samutsakorn.excise.go.th/produce/drink1.php
view