เมนู

 

บทความ

สินค้า

บรรจุภัณฑ์

กฤษฎาสมุนไพร

วัตถุดิบสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

งานแพทย์แผนไทย

งาน อ.ย.

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สวนสมุนไพรมหิดล
สมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร
กองควบคุมยา
กองการประกอบโรคศิลปะ
อย.
แพทย์แผนไทยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
สถาบันการแพทย์แผนไทย
ตรวจสอบการส่งไปรษณีย์
ยาสีฟันดอกบัวตอง2

เภสัชกรรมแผนไทย

สาขาเภสัชกรรมแผนไทย

 

                          

หลักสูตรในการอบรม

รายวิชาหลักสูตรพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 1)

1. พื้นฐานการแพทย์แผนไทย

2. สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

3. การดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยการแพทย์แผนไทย

4. พืชวัตถุ / สัตว์วัตถุ / ธาตุวัตถุ

5. สรรพคุณเภสัช

6. คณาเภสัช 1

รายวิชาหลักสูตรพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)

1. คณาเภสัช 2

2. เภสัชกรรม 1-2

3. กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย

4. ฝึกปฏิบัติการปรุงยา

5. ปฏิบัติธรรมและเดินป่าศึกษาสมุนไพรหลักสูตรเภสัชกรรม ชั้นปีที่1

                หมายเหตุ :  หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการอบรมจาก 1 ปี (400 ชั่วโมง) เป็น 2 ปี ตามประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข

 

กิจกรรมและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

1. จัดอบรมการเรียนการสอนด้านเภสัชกรรม มาแล้วจำนวน 11 รุ่น มีผู้เข้าอบรมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5,000 คน 

2. จัดโครงการปฏิบัติธรรมและเดินป่าเพื่อเรียนรู้เรื่องสมุนไพร และสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ  

    ซึ่งเป็นโครงการบังคับ  สำหรับผู้เข้าอบรมจะต้องปฏิบัติทุกคนจึงจะจบหลักสูตร

3. โครงการท่องทั่วไทยแพทย์แผนไทยเพื่อชีวิต เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การแพทย์แผนไทยเชิงการท่องเที่ยว

    และเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้าน ใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้าน เรียนรู้ศึกษาอาหารป่า อาหารธรรมชาติและผักพื้นบ้าน 

     หรือระบบนิเวศวิทยาท้องถิ่น โครงการดังกล่าวนี้ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ 

     ภูมิปัญญาพื้นบ้าน การกินอยู่อย่างไทยในแต่ละวัฒนธรรม

4.  โครงการพิธีไหว้ครูการแพทย์แผนไทยและพิธีมอบใบประกาศนีบัตรประจำปี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี

      และถือเป็นประเพณีอันสำคัญยิ่งของมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นเครื่องหมายในการหล่อหลอมรวมศูนย์จิตใจ

      ของนักเรียนนักศึกษาทุกๆรุ่น ให้ตระหนักถึงครูบาอาจารย์ ระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ และมุ่งมั่นปฏิบัติตามวิชาชีพที่เรียนมา

5. โครงการพิธีรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์ นับเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สำคัญ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และลูกศิษย์แพทย์แผนไทย

     ได้ร่วมกันขอพรจากผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์เพื่อความเป็นศิริมงคล และยังแสดงถึงการรวมพลังอันเข้มแข็ง

     ของเจ้าหน้าที่ในมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนาด้วย

กิจกรรมและผลการดำเนินงานปัจจุบัน

1. จัดอบรมการเรียนการสอนด้านเภสัชกรรม ขณะนี้เปิดรับสมัครเรียนเภสัชกรรม รุ่นที 12 ประจำปีการศึกษา 2552

 

ทิศทางในอนาคต

1. เป็นศูนย์รวมการผลิตเภสัชกรแผนไทยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ได้เภสัชกรแผนไทยมีคุณภาพออกสู่ภาค

    การบริการประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. เป็นสถานที่ฝึกอบรมการเรียนการสอนด้านเภสัชกรรมแผนไทย ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านวิทยากร  

    อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน และในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน

    ของหน่วยงานอื่นๆต่อไป

3. เป็นสถานที่รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเภสัชกรรมแผนไทย เพื่อการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่น

    ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

4. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานวิทยากรด้านเภสัชกรรมแผนไทยที่มีคุณภาพให้กับหน่วยงานอื่นๆที่มี

    ความต้องการวิทยากรในการจัดอบรม

5. ปรับปรุงสถานะเป็นโรงเรียนหรือวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ที่ถูกต้อง


โครงการอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรม รุ่นที่ 12 / 2552

หลักการและเหตุผล

          การแพทย์แผนไทยได้ถูกนำมาฟื้นฟู และประยุกต์ใช้กับระบบบริการสาธารณสุขในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมสุขภาพโดยใช้วิธีการรักษาแบบการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร อันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรม สถาบันส่งเสริมการแพทย์แผนไทย มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา ได้จัดอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า อย่างเป็นระบบ และให้ประชาชนทั่วไปให้ทราบถึงภูมิปัญญาของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณ นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาใช้กับชีวิตประจำวันในการรักษาหรือดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และเป็นแนวทางการประกอบอาชีพได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม

    ไปขอสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ และสามารถประกอบวิชาชีพได้ภายใต้กฎหมาย

     และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการผลิตยาอย่างมีคุณภาพ

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการสร้างเสริมยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย

1. หมอพื้นบ้านและแพทย์แผนโบราณที่มีและไม่มีใบประกอบโรคศิลปะ

2. บุคลากรทางด้านสาธารณสุข

3. ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในด้านการแพทย์แผนไทย


การประเมินผล

1.   ประเมินผลจากผลการสอบประจำภาคเรียน

2.   ความรู้ความชำนาญในการผลิตยา และการใช้ยาสมุนไพร

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรม มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทย และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสอบ

   ใบประกอบโรคศิลปะได้

2. สร้างมาตรฐานผู้ประกอบการให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตยาอย่างมีคุณภาพ

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้องและ

    มีประสิทธิภาพตาม พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ. ยา 2510

 

เอกสารอ้างอิงจาก มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา

Link : http://www.ttmdf.net/learn.php?a=1&id=00001

สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 03/06/2009
ปรับปรุง 06/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 1,566,018
Page Views 2,020,731
สินค้าทั้งหมด 30
 

หมวดหมู่สินค้า

สินค้ามาใหม่
สินค้าขายดี
สินค้าโปรโมชั่น
 
ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
ลำปางรักษ์สมุนไพร
วัดสนามใน
http://www.kohyaoyaivillage.com/
http://www.nasarahouse.com/
http://www.ภัทรสมุนไพร.com/
เครื่องบรรจุแคปซูล
ยาสีฟันสมุนไพรย.ยักษ์เขี้ยวใหญ่
WANVISAR PROPERTYเว็บไซต์ซื้อขายที่ดินคุณภาพ
ยาสีฟันดอกบัวตอง1

   

 
  
view