สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

อาหาร

การขออนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร

พระราชบัญญัติอาหาร พ.. 2522

ข้อบังคับ

มาตรา 31 ผู้รับอนุญาตตามมาตรา 14 หรือ มาตรา 15 ผู้ใดจะผลิต หรือ นำเข้า ซึ่งอาหาร

ควบคุมเฉพาะ จะต้องนำอาหารนั้นมาขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร ต่อผู้อนุญาตเสียก่อน และเมื่อได้รับ

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหารแล้ว จึงจะผลิต หรือ นำเข้าได้

การขอขึ้นทะเบียน และการออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

บทกำหนดโทษ

มาตรา 64 ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่น

บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

581

เอกสารยื่นคำขอจดทะเบียนตำรับอาหาร

1. แบบ อ.17 จำนวน 2 ชุด

2. ฉลากภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ จำนวน 5 ชุด

3. ผลวิเคราะห์จากหน่วยราชการที่อายุไม่เกิน 1 ปี จำนวน 4 ชุด

4. หลักฐานอื่นๆ

- สูตรและกรรมวิธีการผลิต

- หนังสือจากหน่วยงานราชการของประเทศผู้ผลิต

5. ตัวอย่างอาหาร จำนวน 1 ชุด

อัตราค่าธรรมเนียม

1. ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนค่ารูป ฉบับละ 5,000 บาท

2. ใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ฉบับละ 500 บาท

สถานที่ยื่นขอเอกสาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

583

อาหารควบคุมเฉพาะ คือ

อาหารควบคุมเฉพาะ หมายความว่า อาหารที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้เป็น

อาหารที่อยู่ในความควบคุมเกี่ยวกับคุณภาพหรือมาตรฐาน


เอกสารอ้างอิงจาก http://intranet.dip.go.th/boc/download/Data-Support/food/2.ask%20for%20permission%20to%20registration%20the%20cooking%20book.pdf

view