เมนู

 

บทความ

สินค้า

บรรจุภัณฑ์

กฤษฎาสมุนไพร

วัตถุดิบสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

งานแพทย์แผนไทย

งาน อ.ย.

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สวนสมุนไพรมหิดล
สมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร
กองควบคุมยา
กองการประกอบโรคศิลปะ
อย.
แพทย์แผนไทยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
สถาบันการแพทย์แผนไทย
ตรวจสอบการส่งไปรษณีย์
ยาสีฟันดอกบัวตอง2

นวดแผนไทย

1.ผู้มีสิทธิสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 32   แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542   และมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 ดังนี้

                1.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

                1.2 เป็นผู้มีความรู้ในวิชาชีพตามมาตรา 33 (1) (ก)

                1.3 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการวิชาชีพเห็นว่าจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

                1.4 ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมการวิชาชีพเห็นว่าจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

                1.5 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ

                1.6 เป็นโรคที่คณะกรรมการวิชาชีพประกาศกำหนดว่าไม่สมควรให้ประกอบโรคศิลปะ

                1.7 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

                ข้อ 2 หลักฐานประกอบการรับสมัคร

                2.1 คำร้องขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย พร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน 1 ฉบับ (ตามแบบ พท.1)

                2.2 รูปถ่ายหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก หรือแว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ห้ามใช้รูปถ่ายชนิดโพลาลอยด์หรือรูปถ่ายที่ไม่ได้มาตรฐาน

                2.3 สำเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                2.4 สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                2.5 เอกสารแสดงการเป็นผู้มีความรู้ในวิชาชีพตามข้อ 6.2 สำหรับผู้ที่มีความรู้ตามมาตรา 33(1)(ก) ดังนี้

                2.5.1 ใบรายงานความรู้ความชำนาญในการอบรมศึกษาวิชาการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 ฉบับ

                2.5.2 ประเภทเวชกรรมไทย ประเภทการนวดไทย และประเภทการผดุงครรภ์ไทย ต้องมีใบรายงานแสดงคนไข้อบรมศึกษากับครูผู้รับมอบตัวศิษย์ในสาขาการแพทย์แผนไทยตามประเภทที่รับการอบรม จำนวน 1 ฉบับ

                2.5.3 ประเภทเภสัชกรรมไทย ต้องมีรายงานแสดงการปรุงยาหรือทำยาที่ได้อบรมศึกษากับครูผู้รับมอบตัวศิษย์ในสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย จำนวน 1 ฉบับ

                2.6 กรณีสอบแก้ตัวไม่ต้องใช้เอกสารตามข้อ 7.5

                2.7 หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ (ตามแบบที่กำหนด) จำนวน 1 ฉบับ

                2.8 หลักฐานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการวิชาชีพเห็นว่าจำเป็น เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล, ทะเบียนสมรส, คำสั่งเลื่อนยศ เป็นต้น

                2.9 จ่าหน้าซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์ถึงตนเอง จำนวน 3 ซอง

2.10 เงินค่าธรรมเนียมสอบจำนวน 520 บาท ต่อประเภท (ชำระค่าธรรมเนียม ณ กองการประกอบโรคศิลปะ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)

สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 03/06/2009
ปรับปรุง 06/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 1,561,113
Page Views 2,013,393
สินค้าทั้งหมด 30
 

หมวดหมู่สินค้า

สินค้ามาใหม่
สินค้าขายดี
สินค้าโปรโมชั่น
 
ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
ลำปางรักษ์สมุนไพร
วัดสนามใน
http://www.kohyaoyaivillage.com/
http://www.nasarahouse.com/
http://www.ภัทรสมุนไพร.com/
เครื่องบรรจุแคปซูล
ยาสีฟันสมุนไพรย.ยักษ์เขี้ยวใหญ่
WANVISAR PROPERTYเว็บไซต์ซื้อขายที่ดินคุณภาพ
ยาสีฟันดอกบัวตอง1

   

 
  
view