เมนู

 

บทความ

สินค้า

บรรจุภัณฑ์

กฤษฎาสมุนไพร

วัตถุดิบสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

งานแพทย์แผนไทย

งาน อ.ย.

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สวนสมุนไพรมหิดล
สมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร
กองควบคุมยา
กองการประกอบโรคศิลปะ
อย.
แพทย์แผนไทยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
สถาบันการแพทย์แผนไทย
ตรวจสอบการส่งไปรษณีย์
ยาสีฟันดอกบัวตอง2

เวชกรรมแผนไทย

สาขาเวชกรรมแผนไทย

 

 

   วัตถุประสงค์ : ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ จะมีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ เจตคติและทักษะดังนี้

                1. มีความรู้ความสามารถในการวินิจฉัยโรคแบบแผนไทยได้

                2. มีความรู้ความสามารถประยุกต์ใช้การตรวจวินิจฉัยโรคแผนปัจจุบันกับแผนไทยได้

                3. มีความรู้ความสามารถด้านเวชกรรมแผนไทย

                4. มีความรู้ความสามารถในการนวดแผนไทย

                5. มีคุณธรรมและมารยาทที่ดีงามในการประกอบอาชีพเวชกรรมแผนไทย

                6. สามารถนำวุฒิที่ได้ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด้านการแพทย์แผนไทยในระดับปริญญาตรี

 

   ระยะเวลาการศึกษา                                      1202      ชั่วโมง

 

   คุณสมบัติของนักศึกษา

                1. มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์

                2. สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ

                3. ผ่านการอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรม (1 ปี) ของกระทรวงสาธารณสุข

 

   ครูผู้สอน :  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ทำการสอน 

และต้องมีใบประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข สำหรับการสอนวิชาที่เกี่ยวกับเวชกรรมแผนไทย

 

 

 

   ตำราเรียน :                 1. ตำราที่ได้รับการพิจารณาจากกองการประกอบโรคศิลปะ

                                       2. ตำราของกองการประกอบโรคศิลปะ

 

   การประเมินผลการศึกษา

                1. นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด และระยะการฝึกงานไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการประเมินผล สำเร็จการศึกษา

                2. ภาคทฤษฎี ประเมินผลรายวิชาด้วยข้อสอบอัตนัยและปรนัย ผู้รับผิดชอบสถานศึกษาเป็นผู้รวบรวมจาก     คณาจารย์ผู้สอน

                3. ภาคปฏิบัติ ประเมินผลด้วยการสอบภาคปฏิบัติและรายงานการฝึกปฏิบัติแต่ละกลุ่ม โดยผู้รับผิดชอบ                         สถานศึกษาเป็นผู้จัดสอบ

 

   การสำเร็จการศึกษา     นักศึกษาต้องผ่านการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

 

   วิชาที่สอน

         1. ผ่านหลักสูตรเภสัชกรรม 1 ปี (ภาคบังคับ)                                                   400   ชั่วโมง

         2. ศึกษาอาการโรค การวินิจฉัยโรคจากคัมภีร์ต่าง ๆ (25 คัมภีร์)                      147   ชั่วโมง

    คัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย     คัมภีร์โรคนิทาน             คัมภีร์ธาตุวิภังค์                   คัมภีร์ธาตุวิวรณ์

    คัมภีร์ธาตุบรรจบ             คัมภีร์ปฐมจินดา             คัมภีร์เวชศึกษา                    คัมภีร์มหาโชตรัต

    คัมภีร์อุทรโรค                 คัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา    คัมภีร์อติสาร                       คัมภีร์ทิพย์มาลา

    คัมภีร์อภัยสันตา            คัมภีร์มุขโรค                  คัมภีร์ชวดาร                   คัมภีร์มัญชุสาระวิเชียร

    คัมภีร์ฉันทศาสตร์          คัมภีร์ตักศิลา                คัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์         คัมภีร์วิถีกุฏฐโรค

    คัมภีร์วรโยคสาร           คัมภีร์มรณญาณสูตร        คัมภีร์สรรพคุณ                     คัมภีร์กระษัย

    คัมภีร์ไพจิตรมหาวงศ์        

    3. ประยุกต์อาการโรคจากคัมภีร์เทียบกับโรคปัจจุบัน                75   ชั่วโมง          

    4. กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา                                             30    ชั่วโมง

    5. การนวดไทย                                                                           150  ชั่วโมง         

    6. ฝึกปฏิบัติ                                                                                400 ชั่วโมง

      - ฝึกขั้นตอนในการซักประวัติและตรวจวินิจฉัยโรค

      - ฝึกการรักษาโรคโดยการนวด และการจ่ายยาตามอาการโรค พร้อมทั้งแนะนำการดูแลสุขภาพตนเอง

                               ด้วยการแพทย์แผนไทย      

 

     

เอกสารอ้างอิงจาก มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา

Link : http://www.ttmdf.net/learn.php?a=1&id=00002

สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 03/06/2009
ปรับปรุง 06/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 1,566,034
Page Views 2,020,747
สินค้าทั้งหมด 30
 

หมวดหมู่สินค้า

สินค้ามาใหม่
สินค้าขายดี
สินค้าโปรโมชั่น
 
ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
ลำปางรักษ์สมุนไพร
วัดสนามใน
http://www.kohyaoyaivillage.com/
http://www.nasarahouse.com/
http://www.ภัทรสมุนไพร.com/
เครื่องบรรจุแคปซูล
ยาสีฟันสมุนไพรย.ยักษ์เขี้ยวใหญ่
WANVISAR PROPERTYเว็บไซต์ซื้อขายที่ดินคุณภาพ
ยาสีฟันดอกบัวตอง1

   

 
  
view